22/23 – Rekrutacja do projektu

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” w Hrubieszowie rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji – mobilność kadry
Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”
(nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112), który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+.

Uprawnionymi osobami, które mogą wziąć udział w projekcie są:

·        jest nauczycielem, terapeutą, członkiem kadry kierowniczej, innymi uprawnionymi pracownikami sektora edukacji szkolnej (np. terapeuci, asystenci nauczycieli, pomoce nauczycieli, doradcy pedagogiczni, psychologowie itp.) w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym Mamy Siebie w Hrubieszowie,

·        pracuje w placówce lub regularnie współpracuje z placówką, aby pomóc
w prowadzeniu jej głównej działalności

·        jest zatrudniona w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom Mamy Siebie przy SOSW w Hrubieszowie  oraz pracuje na rzecz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Mamy Siebie na podstawie umowy o pracę lub współpracuje na podstawie innego rodzaju umowy,

·        przekaże współpracownikom swojej instytucji/organizacji wiedzę zdobytą podczas pobytu za granicą w celu jej szerszego zastosowania w pracy.

10 uczestników zostanie wybranych w otwartej rekrutacji w oparciu o jasne i przejrzyste kryteria znane wszystkim potencjalnym kandydatom a zgromadzone w ogólnodostępnym Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Kryteria punktowe wyboru uczestników:

·       przebieg pracy zawodowej

·       zaangażowanie w pracę i rozwój placówki

·       poziom znajomości języka obcego (j.angielskiego,  j.włoskiego)

·       udział w szkoleniach/seminariach/warsztatach/inne osiągnięcia

·       możliwość wprowadzenia zdobytych umiejętności w życie szkoły

·       chęć doskonalenia własnego warsztatu pracy

·       doświadczenie w projektach edukacyjnych lub unijnych

·       przynależność  do grupy osób z  tzw. mniejszymi szansami.

Uczestnik, który chce aplikować do udziału w projekcie,  zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich etapach Projektu i następujących formach wsparcia:

Etap I: Wsparcie Przygotowawcze

Przygotowanie do wyjazdu obejmować będzie następujące aspekty:

·        Przygotowanie kulturowe  – krótki kurs dotyczący kultury, sztuki i obyczajów Włoch – 8 h/gr

·        Przygotowanie językowe – j. angielski  – 20 h/gr, j. włoski  – 10h/gr.

·        Wsparcie organizacyjne związane z wyjazdem – zaznajomienie z: logistyką, programem pobytu, aspektami formalno-prawnymi i in.

Etap II: Mobilność

W drugim etapie przewidziano:

·        14 -dniową mobilność we Włoszech, która przybierze formę 2 kursów w 5-dniowych turach.

·        W pozostałe dni zorganizowane będą spotkania mające na celu wymianę doświadczeń, wymianę dobrych praktyk oraz poznanie metodyki pracy włoskiego systemu edukacji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb edukacji specjalnej.

·        Program kulturowy – poznawanie lokalnej kultury, zwyczajów, zabytków.

·        Uczestnikom zapewnione zostaną: noclegi, wyżywienie niezbędne do funkcjonowania we Włoszech, koszty przelotów i transferów, ubezpieczenie, transport lokalny, realizacja kursów o tematyce zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie, nadzór nad prawidłowym przebiegiem programu mobilności oraz wsparcie organizacyjne.

Etap III: Raportowanie

Po powrocie z mobilności Uczestnicy będą zobowiązani do przekazania nabytej podczas wyjazdu wiedzy w placówce, wdrożenie efektów uczenia się w codzienną pracę oraz do włączenia się działania upowszechniające, poprzez:

–       przygotowanie przez Uczestnika i upowszechnienie wszystkim pracownikom merytorycznym jego instytucji raportu uwzględniającego najistotniejsze ustalenia wyjazdu, w tym: szczegółowy opis programu mobilności z uwzględnieniem tematyki kursów, analizy pracy w międzynarodowym środowisku; nabycia nowych/wzmocnienia posiadanych kompetencji; rekomendacje dot. nowych form, ulepszeń metod pracy i narzędzi możliwych do wdrożenia w placówce wynikające z podniesionych w trakcie mobilności, kompetencji (min. 4000 znaków).

–       aktywny udział we wszystkich działaniach upowszechniających zgodnie z przygotowanym planem upowszechniania.

Informujemy, że rekrutacja odbywać się będzie w  terminie  21 – 27 marca 2023 roku.

W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zakończenie rekrutacji.

Wypełnione niebieskim długopisem i podpisane dokumenty (Regulamin rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie; formularz zgłoszeniowy; oświadczenie uczestnika projektu; zaświadczenie; oświadczenie; wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych) należy złożyć w sekretariacie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”
w Hrubieszowie.