Terapie specjalistyczne i zajęcia dodatkowe

Rehabilitacja

Rehabilitacja to wielokierunkowe działania podejmowane w celu przywrócenia choremu możliwie w największym stopniu zdolności do samodzielnego życia w społeczeństwie, do nauki i pracy lub jeśli jest to możliwe wyrobienia zastępczych sprawności wyrównujących ubytki funkcjonalne. W sytuacji małych dzieci z różnego rodzaju niepełno sprawnościami ruchowymi rola czynników środowiskowych jest bardzo ważna. Środowisko nie tylko powinno stwarzać dogodne warunki rozwoju, tak jak u dzieci sprawnych, ale również wspomagać i kompensować te czynniki, które utrudniają lub uniemożliwiają ich rozwój. Brak doświadczeń i oddziaływań ze strony środowiska może doprowadzić do obniżenia rozwoju psychoruchowego dziecka. Duże możliwości kompensacyjne rozwijającego się mózgu stwarzają szczególnie dogodną sytuację do poprawy stanu psychofizycznego niepełnosprawnego dziecka pod wpływem kompleksowego usprawniania. Wczesne oddziaływanie na dzieci z zaburzeniami ruchowymi zapobiegają powstawaniu wadliwych wzorców ruchowych, przeciwdziałają zniekształceniom i przykurczom kostno-stawowym. Przy wyborze metod usprawniania, zarówno ruchowego jak i stymulacji psychopedagogicznej należy zwrócić uwagę na to, aby nie ograniczały potrzeb psychicznych dziecka oraz nie zakłócały normalnego trybu życia, nie tylko dziecka ale całej rodziny. Usprawnianie rozpoczęte odpowiednio wcześnie, połączone z dobrą współpraca rodziców to początek drogi w kierunku odkrywania możliwości niepełnosprawnego dziecka.

W rehabilitacji dzieci stosuje się wiele różnych metod, zmierzających do tego aby dziecko osiągnęło możliwie jak największą samodzielność w dziedzinie życia codziennego. Jedną z metod jest metoda Andreasa Petö, którą przedszkole już aktywnie wdraża. Jest to metoda która łączy w całość usprawnianie lecznicze , usprawnianie pedagogiczne i różne formy adaptacji społecznej. Usprawnianie dokonuje się w systemie tzw. „dyrygowanego nauczania” i jest to forma ćwiczeń grupowych. Podstawową rolę pełni tutaj osoba prowadząca czyli „dyrygent”. Zadaniem dyrygenta jest realizowanie wyznaczonego programu, łączącego elementy pedagogiki i terapii. W metodzie tej zwraca się szczególną uwagę na to by „dyrygent” podczas zajęć zwiększał motywacje dziecka, podkreślając choćby najmniejszy jego sukces, unikając zniecierpliwienia i napomnień. Podstawową formą pracy „dyrygenta” są ćwiczenia „rytmicznej stabilizacji”. Polegają one na głośnym, chóralnym i wspólnym opisie słownym wykonywanych ruchów, w celu utrzymania uzyskanej pozycji.
Zajęcia z rehabilitacji w przedszkolu prowadzi p. Agnieszka i p. Piotr.