22/23 – Rekrutacja do projektu

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” w Hrubieszowie rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji – mobilność kadry
Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”
(nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112), który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+.

Uprawnionymi osobami, które mogą wziąć udział w projekcie są:

·        jest nauczycielem, terapeutą, członkiem kadry kierowniczej, innymi uprawnionymi pracownikami sektora edukacji szkolnej (np. terapeuci, asystenci nauczycieli, pomoce nauczycieli, doradcy pedagogiczni, psychologowie itp.) w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym Mamy Siebie w Hrubieszowie,

·        pracuje w placówce lub regularnie współpracuje z placówką, aby pomóc
w prowadzeniu jej głównej działalności

·        jest zatrudniona w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom Mamy Siebie przy SOSW w Hrubieszowie  oraz pracuje na rzecz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Mamy Siebie na podstawie umowy o pracę lub współpracuje na podstawie innego rodzaju umowy,

·        przekaże współpracownikom swojej instytucji/organizacji wiedzę zdobytą podczas pobytu za granicą w celu jej szerszego zastosowania w pracy.

10 uczestników zostanie wybranych w otwartej rekrutacji w oparciu o jasne i przejrzyste kryteria znane wszystkim potencjalnym kandydatom a zgromadzone w ogólnodostępnym Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Kryteria punktowe wyboru uczestników:

·       przebieg pracy zawodowej

·       zaangażowanie w pracę i rozwój placówki

·       poziom znajomości języka obcego (j.angielskiego,  j.włoskiego)

·       udział w szkoleniach/seminariach/warsztatach/inne osiągnięcia

·       możliwość wprowadzenia zdobytych umiejętności w życie szkoły

·       chęć doskonalenia własnego warsztatu …

22/23 – ERASMUS +  w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Mamy Siebie”

W celu podniesienia jakości naszej pracy Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” pozyskało dotację na realizację projektu „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji- mobilność kadry  Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”. Projekt w ramach Programu ERASMS +,     2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112, rozpoczął się 01.11.2022 i będzie trwał do 31.10.2023r. Głównym założeniem projektu jest organizacja wyjazdowego kursu, dostosowanego do potrzeb kadry kształcenia specjalnego.

Program kursu obejmuje:

 1. Inteligencja emocjonalna w nauczaniu przedszkolnym, specjalnym;
 • wprowadzenie,
 • modele pedagogiczne dla inteligencji emocjonalnej,
 • znaczenie inteligencji emocjonalnej w kształceniu dzieci z niepełnosprawnością,
 • uczenie dzieci świata emocji,
 • filary psychologii poznawczej,
 • zarządzanie stresem,
 • wykorzystanie TIK w kształceniu specjalnym, wirtualne środowiska edukacji specjalnej i zasoby cyfrowe, tworzenie i projektowanie treści cyfrowych na potrzeby edukacji specjalnej,

  2. Edukacja poznawcza dzieci z niepełnosprawnością;

 • wprowadzenie,
 •  nauczanie rozwijające czynnikiem wzbudzania aktywności poznawczej uczniów,
 • – procesy poznawcze dzieci z niepełnosprawnością w zakresie: percepcji, uwagi,  pamięci,
 • – metody wspierające rozwój społeczny, emocjonalny i kulturalny dziecka,
 • – taniec, jako wyraz spontanicznej ekspresji,
 • – narzędzia wspierające  rozwój manualny, interpersonalny, orientacyjno-przestrzenny,
 • – metody neuroedukacji małego dziecka,
 • – twórcza ekspresja w rozwoju dziecka,
 • – przyswajanie wiedzy a aktywizowanie poznawcze uczniów,
 • – ewaluacja kursu.

Realizacja programu, podczas  zagranicznego kursu, przyczyni się do podniesienia kompetencji językowych, kwalifikacji kadry, zwłaszcza w obszarze metodyki europejskiej, wzrośnie poziom wsparcia rozwoju  dzieci, poprzez zastosowanie nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych. Uczestnicy projektu nabędą wiedzę na temat tworzenia …