Rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego

Rekrutacja

Drodzy rodziceDSCN9986

Przedszkole nie pobiera opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Podstawą do przyjęcia dziecka do przedszkola jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez  zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się zawsze na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów dziecka. Placówka edukacyjna nie może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do orzeczenia należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka.

Szczegółowych informacji na temat przedszkola można uzyskać w naszym sekretariacie. Istnieje możliwość „zwiedzenia” przedszkola przez zainteresowanych rodziców.