19/20 – Konkurs pt. Książeczka sensoryczna

http://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2020/05/ksiazeczka-sensoryczna.jpg19/20 – Konkurs pt. Książeczka sensoryczna

Terapeuci Integracji Sensorycznej zapraszają do udziału w konkursie

pt.: KSIĄŻECZKA SENSORYCZNA

Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności, twórczości i wyobraźni u dziecka
 • ćwiczenie zręczności i logicznego myślenia
 • rozwijanie zdolności manualnych
 • wykorzystanie książeczek do terapii integracji sensorycznej dzieci

REGULAMIN KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do dzieci Przedszkola Mamy Siebie.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Wykonanie pracy konkursowej – książki sensorycznej lub zabawki sensorycznej.
 • Wykorzystanie różnorodnych faktur i materiałów (filc, papier piankowy, sznurek, wstążki, papier ścierny, guziki itp.).
 • Książka powinna liczyć 5 kartek oraz mieć sztywne okładki.
 • Praca może być  wykonana  przez  jedno  dziecko  (prace  zbiorowe  nie  biorą  udziału  w konkursie).
 • Dzieci mogą wykonać pracę z pomocą rodzica bądź nauczyciela.
 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką – z tektury, materiału, pianki, cienkich deseczek itp.

 • Książeczka nie powinna zniszczyć się pod wpływem użytkowania.
 • Do pracy prosimy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy).
 • Wypełnioną zgodę na udział dziecka w konkursie oraz zgodę na przeniesienie praw autorskich i publikację pracy  (druki  dołączone  do  regulaminu)  należy  przesłać  lub dostarczyć wraz z pracą w określonym terminie.
 • Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi, stają się własnością organizatora.
 • Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.
 • Wyrażając  zgodę  na  udział   w   konkursie,   wyrażasz   zgodę   na   warunki   zawarte w regulaminie konkursu.
 • Praca konkursowa powinna być starannie zapakowana.
 • Prace należy dostarczyć do 20.06.2020 r. do sekretariatu przedszkola lub wysłać na adres Przedszkole Mamy Siebie ul. Zamojska 16A 22-500 Hrubieszów z dopiskiem: Konkurs Książeczka Sensoryczna.

Rozstrzygnięcie konkursu

 • Ogłoszenie wyników odbędzie się 30 czerwca 2020 r. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej organizatora: mamysiebie.pl w zakładce Aktualności oraz na fanpage’u Facebooka.
 • W przypadku jeśli dziecko nie będzie mogło odebrać nagrody, zostanie ona przesłana dziecku na koszt Organizatora
 • Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. Ocenie będą podlegać: oryginalność, zgodność z tematem, pomysłowość, trwałość wykonania, a także estetyka wykonania pracy.
 • Każda praca zostanie nagrodzona, a dodatkowo nadane zostaną wyróżnienia.

Autor konkursu i pomysłodawca:

Agata Malon – terapeuta SI Przedszkola Mamy Siebie  we współpracy  z Magdaleną Mielniczuk – terapeutą SI Przedszkola.

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE KSIĄŻECZKA SENSORYCZNA

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

…………………………………………………………….    w    konkursie „Książeczka Sensoryczna”.

 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, nazwy grupy) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).
 • Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

…………………………………………………………………………………………….. Miejscowość i data

……………………………………………………………………………………………… Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu.