Ramowy plan dnia w naszym przedszkolu

8.00 – 9.00 ZABAWY SWOBODNE
służące realizacji pomysłów dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela;

9.00 – 10.00 ZAJĘCIA PROGRAMOWE
• realizacja treści programowych oraz nabywanie i doskonalenie czynności samoobsługowych poprzez zajęcia dydaktyczne dostosowane do możliwości rozwojowych i wiekowych dziecka z wykorzystaniem elementów różnorodnych metod;
• nauczyciel dostosowuje metody zgodne z treściami wynikającymi z podstawy programowej
na poszczególny dzień;

10.00 – 10.30 – DRUGIE ŚNIADANIE

• przygotowanie sali do drugiego śniadania,
• posiłek,
• doskonalenie czynności samoobsługowych;

10.30 – 11.30 – ZAJĘCIA RUCHOWE I NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
• gry i zabawy na placu przedszkolnym,

• zabawy ruchowe w sali zabaw,
• ćwiczenia i zajęcia ruchowe rozwijające sprawność fizyczną dzieci,
• gimnastyka twórcza prowadzona elementami z metody Kniessów,
• spacery, wycieczki, obserwacja przyrody
• zajęcia o tematyce ekologicznej,
• prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze

11.30 – 12.30 – MOBILNA REKREACJA MUZYCZNA

• słuchanie i nauka piosenek śpiewanych przez nauczyciela,

• muzykoterapia,
• muzyka i ruch – ilustrowanie piosenek ruchem,

• metoda symboli dźwiękowych,

• zajęcia w Sali doświadczania świata (nie dotyczy grup dzieci z autyzmem),

• gry i zabawy ruchowe przy muzyce,
• taniec,

12.30 – 14.30 – INDYWIDUALNE WSPOMAGANIE I KORYGOWANIE ROZWOJU

• praca indywidualna z dzieckiem,
• realizacja autorskich programów terapeutycznych,
• prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz dokumentowanie tych obserwacji,
• zabawy dowolne,
• rozmowy z rodzicami,
• pożegnanie dzieci.