O nas słów kilka..

 

Niepubliczne Przedszkole Specjalne zostało założone przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hrubieszowie w 2011 roku.

 Nasza siedziba mieści się w zaadaptowanym specjalnie na ten cel parterze budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych (Bursa szkolna). Obecnie na wyposażeniu przedszkola jest 8 sal do zajęć dydaktycznych, sale przeznaczone do terapii indywidualnych: logopedyczna, AAC integracji sensorycznych, sala doświadczania świata, sala zabaw dla dzieci, szatnia, łazienka. Nasi wychowankowie korzystają także z kuchni, stołówki oraz świetlicy PZPSW.

  • Godziny pracy przedszkola: 7.20 – 17.00  od poniedziałku do piątku.
  • Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny. Nie pobieramy czesnego ani dodatkowych opłat za indywidualne terapie lub specjalistów w przedszkolu
  • Rodzic nie traci żadnych świadczeń otrzymywanych z MOPS i GOPS.
  • Każdemu dziecku z opracowujemy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny i zapewniamy zindywidualizowany tok zajęć edukacyjno-terapeutyczny w grupie.
  • Oddziały przedszkolne liczą od 6 do 8 dzieci w grupie z niepełnosprawnością ruchową oraz od 2 do 4 osób w grupach dla dzieci z autyzmem.
  • Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra nauczycieli, terapeutów jak i asystentów nauczyciela.

Gwarantujemy profesjonalne zajęcia dodatkowe z rehabilitantem, psychologiem, logopedą, terapeutą AAC, terapeutą integracji sensorycznej, hipoterapię i innymi. Dodatkowo wychowankowie objęci są wczesnym wspomaganiem prowadzonym przez kadrę Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego.

Przedszkole nie pobiera opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Podstawą do przyjęcia dziecka do przedszkola jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez  zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się zawsze na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów dziecka. Placówka edukacyjna nie może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do orzeczenia należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka, którą można uzyskać w sekretariacie.

Szczegółowych informacji na temat przedszkola można uzyskać w naszym sekretariacie. Istnieje możliwość „zwiedzenia” przedszkola przez zainteresowanych rodziców.