22/23 – Konkurs Plastyczny  pt. „Pocztówka z wakacji”

Drogie dzieci !

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” w Hrubieszowie zaprasza Was do wzięcia udziału w  Konkursie Plastycznym  pt. „Pocztówka z wakacji”. Konkurs skierowany jest do  dzieci z przedszkoli z  terenu miasta i gminy Hrubieszów . Czekamy na oryginalne i własnoręcznie wykonane kartki! 

Cele Konkursu:

1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.

2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

3. Inspirowanie do samodzielnych poszukiwań i obserwacji.

Założenia organizacyjne:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z  przedszkoli  z terenu miasta i gminy Hrubieszów.

2. Każda placówka może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 , wcześniej niepublikowane, samodzielnie wykonane prace.

3.Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć:
• metryczkę, czytelnie wypełnioną pismem drukowanym, podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego  niepełnoletniego uczestnika oraz naklejoną na odwrocie pracy  konkursowej – załącznik nr 1
• oświadczenia do niniejszego regulaminu, podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego  niepełnoletniego uczestnika – załącznik  nr 2
•informację o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców / opiekunów prawnych –  załącznik nr 3.

4. Praca może  być wykonana  dowolną techniką, w formacie nie większym niż A4

5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Warunki Konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

a) 3-5 lat

b) 6-8 lat

2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 20.10.2022 r.

3. Prace należy przesłać lub przynieść do sekretariatu Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”; ul.Zamojska 16 A  22-500 Hrubieszów.

4.Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

5. Osoby odpowiedzialne za konkurs: p.Agnieszka Sadowska-Gaweł,p. Anna Korecka , p.Magdalena Antoniewicz

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu Plastycznego pt. „Pocztówka z wakacji”

 METRYCZKA  PRACY PLASTYCZNEJ (NAKLEJONA NA ODWROCIE PRACY)

  • IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA……………………………………………………………………. 
  • ROK   URODZENIA  ……………………………………………………………….. ……….
  • TELEFON KONTAKTOWY…………………………………………………………………
  • NAZWA  PRZEDSZKOLA  ……………………………………………………………………..
  • ADRES PRZEDSZKOLA…………………………………………………………………………………
  • OPIEKUN ARTYSTYCZNY………………………………………………………………………………

        miejscowość, data                                         czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

…………………………………………………                     ………………………………………………………………..

Załącznik nr 2 do regulaminu Konkursu Plastycznego pt. „Pocztówka z wakacji”

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

  • Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w  Konkursie   Plastycznym  dla          Dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Pocztówka z wakacji”   na    warunkach        określonych w    Regulaminie Konkursu, z którym zapoznałem/-am się i akceptuję    jego treść.

TAK*  NIE*

          

  • Wyrażam zgodę na   przetwarzanie     przez   Niepubliczne    Przedszkole     Specjalne         „Mamy Siebie”, organizatora Konkursu Plastycznego dla  Dzieci pt. „Pocztówka   z wakacji”, danych osobowych  mojego dziecka.  Dane (imię inazwisko, data urodzenia, przedszkole, do którego uczęszcza dziecko)  zostaną podane   do publicznej wiadomości w informacjach o Konkursie,  w    materiałach informacyjnych  na  stronie internetowej     Organizatora     Konkursu    (www.mamysiebie.pl),  oraz profilu    Organizatora Konkursu       w    mediach           społecznościowych    (Facebook), w celu               upowszechniania     informacji na       temat    Konkursu      oraz     promowania    jego   uczestników.

TAK*  NIE*

          

  • Zezwalam (na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie    autorskim i  prawach pokrewnych) na      nieodpłatne    przetwarzanie   przez Organizatora    Konkursu wizerunku mojego dziecka, w szczególności    poprzez            wykorzystywanie i rozpowszechnianie w postaci zdjęć   wykonanych  w  trakcie wręczania   nagród, w tym na rozpowszechnianie w materiałach       informacyjnych i reklamowych, na stronie  internetowej   Organizatora    Konkursu (www.mamysiebie.pl), oraz  profilu Organizatora Konkursu  w                    mediach społecznościowych (Facebook) w  celu upowszechniania informacji na      temat Konkursu oraz promowania jego uczestników.

TAK*  NIE*

          

  • Posiadam      pełne     autorskie     prawa   majątkowe do    pracy     konkursowej    przesłanej    w  ramach Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Pocztówka z wakacji”, a przesłana praca konkursowa nie  narusza    majątkowych i   osobistych   praw autorskich osób trzecich.  Ponadto oświadczam, że przenoszę bezpłatnie na Organizatora Konkursu autorskie   prawa majątkowe do pracy konkursowej na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

TAK*  NIE*

          

* zaznacz właściwy

Jednocześnie oświadczam, że   zarówno  ja jak i      moje     dziecko  (Uczestnik   Konkursu)   zostaliśmy poinformowani przez Organizatora Konkursu o przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), m.in. o przysługujących nam prawach, w tym prawie dostępu do swoich danych    osobowych oraz do żądania   ich uzupełnienia, uaktualnienia i   sprostowania, czasowego   lub   stałego   wstrzymania   przetwarzania   lub   ich usunięcia, jeżeli  są   one   niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem prawa albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania    danych na podstawie uzasadnionego interesu, poprzez dostarczenie takiego pisemnego    żądania bezpośrednio Organizatorowi Konkursu, a także prawie do cofnięcia wyrażonych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie, a podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą.

……………………………………                                ……………………………………………………….

      miejscowość, data                                              czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu plastycznego pt. „Pocztówka z wakacji”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

dla rodzica / opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursie

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

• Administratorem danych osobowych uczestników konkursu dla dzieci pt. „Pocztówka z wakacji” (zwanego dalej Konkursem) oraz ich rodziców / opiekunów prawnych jest Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” ul.Zamojska 16 A, 22-500 Hrubieszów , e-mail: stowarzyszenie.mamysiebie@gmail.co

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jest prawnie uzasadniony interes, którym jest umożliwienie uczestnikom wzięcia udziału w Konkursie oraz umożliwienie administratorowi jego organizacji, przeprowadzenia oraz udokumentowania przebiegu, a także zapewnienie kontaktu z uczestnikami. Ponadto w zakresie wyrażonej zgody administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, nazwy przedszkola, do którego uczęszcza oraz wizerunku, poprzez podawanie ich do publicznej wiadomości w informacjach o Konkursie i jego uczestnikach, także  za pośrednictwem Internetu, tj. stron internetowych Organizatora Konkursu (www.mamysiebie.pl ),  profilu Organizatora Konkursu w mediach społecznościowych (Facebook), w celu upowszechniania informacji na temat Konkursu oraz promowania jego uczestników. W zakresie, w jakim będzie to wymagane przepisami prawa, dane osobowe mogą również być przetwarzane w celu właściwego rozliczenia Konkursu (przetwarzanie jest wówczas niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego). Dane mogą być także przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z organizowanym Konkursem.

• Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Odbiorcą danych osobowych będą: członkowie komisji konkursowej, uczestnicy Konkursu, przedszkoli do których uczęszczają uczestnicy Konkursu, osoby obecne podczas uroczystości wręczenia nagród, a także osoby przeglądające informacje nt. Konkursu, w tym listę nagrodzonych prac opublikowanych na stronach internetowych Organizatora Konkursu (www.mamysiebie.pl ),  oraz przedszkoli, do których uczęszczają uczestnicy Konkursu. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi, z którymi wiąże się konieczność ich przetwarzania, w szczególności w zakresie obsługi IT, hostingu poczty elektronicznej, obsługi prawnej, a także podmiotom i organom, którym administrator zobowiązany jest udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

• Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

• Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozliczenia Konkursu, a także przez czas niezbędny dla celów archiwalnych, natomiast w zakresie jakim jest to niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem – do czasu przedawnienia tych roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

• Podanie danych osobowych na metryczce pracy plastycznej jest dobrowolne, ale niezbędne aby wziąć udział w Konkursie, co oznacza, że niewypełnienie metryczki uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.

• Osoba, której dane dotyczą ma prawo domagać się od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii. Może także żądać ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 17 RODO – może żądać usunięcia swoich danych.

• Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu. W takiej sytuacji dane nie będą dalej przetwarzane, chyba, że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub wykaże, że jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

• Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • Administrator nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania