Terapie, metody pracy i zajęcia dodatkowe

Logopedia

Budowanie systemu językowego dzieci w wieku przedszkolnym odbywa się na zajęciach logopedycznych prowadzonych przez specjalistów rozwoju mowy.

Rehabilitacja

Rehabilitacja to wielokierunkowe działania podejmowane w celu przywrócenia choremu możliwie w największym stopniu zdolności do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna (SI) to inaczej zdolność do rozumienia i porządkowania bodźców i informacji dostarczanych z otoczenia i z własnego ciała poprzez zmysły

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

AAC ma na celu umożliwienie komunikowanie się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację.

Hydroterapia

Hydroterapia czyli masowanie strumieniem wody. Do zalet hydro należą zwiększenie odporności, poprawa przemiany materii, polepszenie funkcjonowania pracy serca jak i układu krążenia, redukcja stresu.

Muzykoterapia Choreoterapia

Muzykoterapia jest metodą terapeutyczną, bazującą na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na człowieka.

Choreoterapia – terapia tańcem i ruchem

Zajęcia polisensoryczne

Terapia realizowana jest w specjalnie urządzonym pomieszczeniu, które nawiązuje do środowiska życia prenatalnego, przebywanie w nim jest odprężające a zarazem dostarczające wielu wrażeń sensorycznych.

Hipoterapia

Hipoterapia to sposób rehabilitacji ruchowej, którego podstawowym elementem jest kontakt z koniem. Terapia taka jest wieloprofilowa, co oznacza, że oddziałuje w tym samym momencie sensorycznie, psychoruchowo, psychomotorycznie, społecznie i psychicznie.

Bajkoterapia

Bajkoterapia polega na wykorzystywaniu bajek i baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych czy relaksacyjnych. Dzięki tej formie zajęć dziecko poznaje kulturę, obyczaje, historię, uczy się rozumieć świat, w którym żyje, a także rozwija wyobraźnię i pogłębia swoje zainteresowania

Metoda porannego kręgu

Metoda Porannego Kręgu polega na polisensorycznym poznawaniu świata. Opieramy się więc na każdym ze zmysłów. Poranny Krąg podzielony jest według pór roku.

Zajęcia sportowe

Zajęcia ruchowe to nauka połączona z radością i swobodą. Odbywa sie poprzez zachęcenie i wytworzenie u dzieci potrzeby regularnej aktywności fizycznej.

Trening Umiejętności Społecznych

TUS- Trening umiejętności społecznych, to grupowe zajęcia mające na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Realizacja treści programowych, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju oraz kształtowanie świadomości zdrowotnej, dbanie o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i domu prowadzone jest z wykorzystaniem elementów różnorodnych metod:

  • Metoda Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne – celem zajęć jest danie możliwości dzieciom rozwijania za pomocą ruchu i dotyku świadomości własnego ciała i otaczającej ich przestrzeni; doskonalenie sprawności fizycznej oraz opanowanie stanu odprężenia.
  • Metoda Dobrego Startu – metoda służąca koordynacji wzrokowo – przestrzennej, rozwija pamięć słuchowo – wzrokową,
  • Metoda Domana – usprawnianie polegające na bodźcowaniu mózgu odpowiednimi sygnałami,
  • Metoda Knillów – metoda wykorzystywana w indywidualnej lub grupowej terapii do stymulowania u dzieci świadomości istnienia własnego ciała,
  • Metoda Montessori – wczesna integracja społeczna dziecka o zaburzonym rozwoju,
  • Metoda ośrodków pracy – jest to koncepcja kształcenia koncentrująca się wokół zagadnień bliskich dziecku,
  • Metoda symultaniczno-sekwencyjna – jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej,