Koncepcja Pracy Przedszkola

Niepublicznie Przedszkole ,,Mamy Siebie’’ w Hrubieszowie

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Koncepcja Pracy Przedszkola

Podstawa prawna:
Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U ,Nr 168, poz. 1324)
Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr. 56 poz, 458)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)
Statut Niepublicznego Przedszkola ,,Mamy Siebie’’

I. Wizja przedszkola
Przedszkole nastawione jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywac relacje z innymi dziećmi z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności i poznało nowe doświadczenia.
,,Dziecko ma uczyć się bawiąc i bawić się ucząc – zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka, która dominuje w wychowaniu przedszkolnym.’’

II. Misja placówki
Tworzymy zżytą rodzinę dzieci, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola. Nasze programy nauczania opierają się na wspomaganiu i inspirowaniu działania dzieci. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i sugestie związane z potrzebami dzieci. Pracownicy przedszkola systematycznie poszerzają wiedzę aby sprawniej wykonywać pracę.
Nasze działania są skoncentrowane na indywidualnym podejściu do każdego z naszych podopiecznych oraz integrowaniu dzieci. Dzieciom poświęcamy uwagę, zapewniamy odpowiednią terapię i bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu. Razem uczymy się szacunku do przyrody i troski o środowisko.
Oprócz planowanych zajęć dydaktycznych dzieci korzystają z szeregu zajęć dodatkowych służących usprawnianiu, rehabilitacji oraz usamodzielnianiu. Uśmiech dzieci i rodziców jest najlepszym uznaniem dla wysiłku nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola.

Dziecko w naszym przedszkolu
 jest akceptowane takie jakie jest
 czuje się bezpieczne
 jest objęte fachową opieką
 ma zapewnione warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju
 buduje pozytywny obraz samego siebie
 poznaje swoje prawa i obowiązki,
 osiąga dojrzałość szkolną na miarę swoich możliwości

Rodzice w naszym przedszkolu
 otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach
dziecka,
 współpracują z nauczycielami,
 otrzymują wskazówki od specjalistów,
 wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,
 aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,

Nauczyciele w naszym przedszkolu
 są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola,
 wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,
 współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 zachecają rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,
 aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,
 dostosowują metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,
 doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi
nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

III. Cele główne:
1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
• Przedszkole osiąga cele zgodne z polityka oswiatową państwa.
• Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
• Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu
• W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
• Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
• Przedszkole działa na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
• Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
• Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
• Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

IV. Zarządzanie przedszkolem
• Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania,
rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
• Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
• Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

Kryteria sukcesu

• Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci
• Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola
• Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka
• Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem oraz współpraca z instytucjami wspomagającymi przedszkole
• Realizacja programów edukacyjnych profilaktycznego i wychowawczego
• Wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz materiały metodyczne
• Skuteczne diagnozowanie dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych
• Wnikliwe obserwowanie sytuacji dziecka oraz jej dokumentowanie
• Bieżące wspieranie rozwoju dziecka według indywidualnych potrzeb dziecka
• Informowanie rodziców o postępach dziecka

Ewaluacja w przedszkolu:

Dzieci:
• Diagnozowanie możliwości rozwojowych testem skonstruowanym przez E. Schoplera
• Obserwacja rozwoju dziecka
• Strona internetowa, materiały reportażowe (zdjęcia, filmy)
• Występy, wystawy przedszkolaków

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy poprzez:
• Ankiety
• Ocena przez dyrektora, nauczycieli i rodziców
• Obserwacja zajęć
• Dokształcanie, samodoskonalenie
• Wydawanie opinii na prośbę rodziców

Nauczyciele pracujący w Niepublicznym Przedszkolu ,,Mamy Siebie’’ stosują różne metody, pracy z dziećmi, które niejednokrotnie ściśle związane są z możliwościami rozwojowymi i intelektualnymi dzieci. Przekładają swoją wiedzę i umiejętności zdobyte na licznych szkoleniach, aby ich zajęcia prowadzone z dziećmi były ciekawsze, sprostały wymaganiom zarówno nauczycieli, jak i samych przedszkolaków. Nauczyciele przedszkola wiedzą, że pochwały słowne wywołują pozytywne zmiany w zachowaniu ich podopiecznych oraz to że dzieci dobrze na nie reagują. Ważne w ich pracy jest indywidualne podejście do każdego dziecka, które wrażają poprzez podejmowanie aktywności preferowanej przez dziecko jako nagrody za dobre zachowanie, uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela;

Sposoby współpracy z rodzicami:

• Bieżąca informacja o wymaganiach edukacyjnych i wychowawczych
• Organizowanie zebrań ogólnych
• Organizowanie warsztatów dla rodziców w celu ich pedagogizacji

Współpraca z innymi instytucjami takimi jak:
• Poradnia psychologiczno – pedagogiczna
• SOSW w Hrubieszowie
• Przedszkola miejskie
• Zespoły szkół
• Policja
• Straż Pożarna
• Straż Graniczna
• Władze samorządowe
• Jednostka wojskowa
• Więzienie