Klauzula RODO

Klauzula Informacyjna

Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO :
1. Administratorem danych, jest Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” ul. Zamojska 16A , tel 609613609, e-mail: stowarzyszenie.mamysiebie@gmail.com
2. Pana/Pani oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
b) identyfikacji osoby upoważnionej przy odbiorze dziecka;
c) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą;
d) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.: dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora;
e) innych celach, o ile są powiązane z ww. celami, tj. przeniesienia danych do archiwum, audytu, czynnościami statystycznymi.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w szczególności na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej; ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.;
• art.9 ust. 2 lit. a RODO – wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia dziecka zgodnie z celem określonym w pkt. 2 lit. a.
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator nie przekazuje danych osobowych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów z podwykonawcami usług w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora.
5. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 2 lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przepisami prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawnych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wywiązanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawnych.
10. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania .
Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na stowarzyszenie.mamysiebie@gmail.com lub skontaktować się z Administratorem danych korespondencyjnie pod adresem ul. Zamojska 16 A 22-500 Hrubieszów z adnotacją „Ochrona danych osobowych”.
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.