Statut Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Nazwa przedszkola: Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” w Hrubieszowie.
2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Hrubieszowie ul. Zamojska 16a
3. Przedszkole obejmuje swoją opieką dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością sprzężoną oraz autyzmem.
4. Statut przedszkola jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność przedszkola. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne.
5. W nazwie przedszkola umieszczonej na tablicy urzędowej pomija się wyraz „specjalne”.
6. Przedszkole używa kolorowego znaku graficznego:

§ 2

1. Organem prowadzącym przedszkole jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hrubieszowie.
2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa i przepisów dotyczących szkolnictwa specjalnego, a w szczególności przez:
1) zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
2) zapewnienie dzieciom korzystnych warunków przezwyciężania trudności i osiągania pozytywnych wyników kształcenia i wychowania;
3) usprawnianie nie zaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych;
4) korygowanie nieprawidłowości rozwojowych;
5) kompensowanie braków rozwoju.

§ 4

Cele i zadania, o których mowa w § 3 są realizowane przez:
1. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacyjnej, w szczególności przez:
a) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze,
b) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym,
c) zapewnia w miarę możliwości i kompetencji wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych, zapobiega ich rozwojowi prowadząc odpowiednie oddziaływania terapeutyczne;
2. Umożliwianie rozwoju zainteresowań i realizowanie indywidualnych programów,
3. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, przygotowaniu go do nauki w szkole i niezależnego funkcjonowania.

§ 5

1. Przedszkole realizuje swoje zadania w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami) wychowanków, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi.
2. Na wniosek rodziców przedszkole organizuje dla dzieci lekcje religii.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 6

1. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
2. Funkcje organów Przedszkola i szczegółowe kompetencje, zasady ich współdziałania oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określają regulaminy.

§ 7

Dyrektor Przedszkola
1. Kieruje jego bieżącą działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
3. Sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym obserwację i kontrolowanie pracy nauczycieli, udziela im instruktażu i niezbędnej pomocy poprzez omawianie zajęć.
4. Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola.
5. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania pro zdrowotne.
6. Opracowuje plany i regulaminy niezbędne do funkcjonowania przedszkola i czuwa nad ich realizacją.
7. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej.
8. Współpracuje z poradnią psychologiczno pedagogiczną oraz innymi poradniami specjalistycznymi
9. skreślono.
10. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
11. skreślono.
12. Współpracuje z innymi organami Przedszkola.

§ 8

Rada Pedagogiczna
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie zatwierdzonego przez siebie regulaminu.
6. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym specjaliści i goście zaproszeni przez Dyrektora.
7. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
8. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.
9. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
10. Członków Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

§ 9

Kompetencje Rady Pedagogicznej
1. Opracowanie programu rozwoju placówki oraz rocznego planu pracy.
2. Planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu.
4. Zatwierdzanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej.
5. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,
2) propozycje Dyrektora do nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,
3) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
7. Zadaniem Rady Pedagogicznej jest:
1) poszukiwanie odpowiednich rozwiązań metodycznych,
2) pomoc koleżeńska w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,
3) planowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli,
4) planowanie wykładów i szkoleń dla personelu w celu podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych.
8. Członkowie Rady Pedagogicznej mają obowiązek:
1) rzetelnie realizować zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze placówki,
2) aktywnie uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej,
3) współdziałać i tworzyć atmosferę życzliwości,
4) składać przed Radą Pedagogiczną sprawozdania z realizacji przydzielonych zadań,
5) przestrzegać uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej.

9. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

§ 10

Rada Rodziców

1. Rada Rodziców, która jest organem społecznym przedszkola.
2. Funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola,
3. Członkowie Rady Rodziców wybierani są, co roku podczas zebrań grupowych
4. Rada Rodziców może występować do wszystkich organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

§ 11

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w wieku: od 3 do 8 lat, a w uzasadnionych przypadkach może być przyjęte dziecko jeśli ukończyło 2,5 roku z równoczesnym uwzględnieniem jego potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

§ 12

1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola specjalnego wynosi:
1) w oddziale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością ruchową oraz niepełnosprawnością sprzężoną – od 6 do 10.
2) w oddziale dla dzieci z autyzmem – od 2 do 4, a w uzasadnionych przypadkach o jedno więcej.
2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 1.
3. Przedszkole jest przedszkolem wielooddziałowym.

§ 13

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

§ 14

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00, z wyjątkiem: przerw ustalonych przez organ prowadzący
2. Organ prowadzący może ustalić opłaty (czesne) za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 15

1. Szczegółową organizację nauczania i opieki w następnym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 maja danego roku.
2. Arkusz organizacji roku szkolnego zatwierdza organ prowadzący placówkę.
3. W arkuszu organizacji roku szkolnego zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników grup przedszkolnych,
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych z dotacji.

§ 16

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia , higieny i oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów). Szczegółowy ramowy rozkład dnia uwzględnia czas schodzenia się dzieci, organizację zajęć głównych i dodatkowych.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3. Pracę z dziećmi nauczyciel planuje cyklicznie opracowując miesięczne plany pracy. Zaplanowaną tematykę realizuje w dowolnym czasie w ciągu miesiąca, w trakcie zajęć z grupą, zgodnie z założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych.
4. W miarę potrzeb przedszkole może prowadzić nauczanie indywidualne.

§ 17

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub więcej nauczycieli zależnie od czasu pracy. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
2. skreślono.
3. Czas trwania zajęć edukacyjnych w grupie powinien być dostosowany do indywidualnych możliwości dziecka.

§ 18

1. Przyjęcie dzieci do przedszkola specjalnego następuje na podstawie:
a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
b) złożonego pisemnego wniosku przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka – karty zgłoszeniowej.

§ 19

skreślono

ROZDZIAŁ IV

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 20

1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli i innych nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne i rehabilitacyjne oraz pracowników administracji i obsługi, których zatrudnienie jest niezbędne.
2. Liczbę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych określa arkusz organizacyjny przedszkola.
3. Nauczyciele przedszkola posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy w przedszkolu.
4. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy, oraz praktyki studentów uczelni pedagogicznych.
5. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy cywilno prawne oraz umowy o pracę zawierane z pracownikami w oparciu o obowiązujące przepisy.
6. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników przedszkola określa Kodeks Pracy i regulamin pracy.
7. skreślono
8. W każdej grupie przedszkolnej zatrudniona jest pomoc nauczyciela.
9. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników przedszkola ustala dyrektor placówki.
10. W każdej grupie przedszkolnej dopuszcza się zatrudnienie większej liczby pomocy nauczyciela nie przekraczającej liczby dzieci.

§ 21

Szczegółowy zakres zadań nauczycieli, terapeutów

1. Nauczyciel przedszkola planuje pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz pracy i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece.
2. Do obowiązków nauczycieli w przedszkolu należy w szczególności:
1) systematyczne prowadzenie obserwacji wychowanków, konsultowanie własnych spostrzeżeń z pedagogiem, wychowawcą oraz z innymi zatrudnionymi w placówce specjalistami (logopeda, rehabilitant, terapeuta) i dokumentowanie tempa rozwoju,
2) poznanie rodzaju i stopnia upośledzenia, stanu zdrowia, warunków życia i potrzeb, uzdolnień i zainteresowań powierzonego im oddziału,
3) organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej i rehabilitacyjnej w oddziale, z zastosowaniem form i metod pracy odpowiadającym właściwościom psychofizycznym wychowanków oraz uwzględniających wyniki badań, zaleceń i własnych obserwacji,
4) otoczenie wychowanków troskliwą opieką, czuwanie nad ich bezpieczeństwem i zdrowiem,
5) systematyczne konsultowanie z zespołem specjalistów na temat psychofizycznego rozwoju wychowanków,
6) przeprowadzenie diagnozy dziecka wstępnej i końcoworocznej (wszystkie dzieci sześcioletnie muszą być ocenione pod względem gotowości szkolnej co najmniej na pół roku przed podjęciem obowiązku szkolnego),
7) współdziałanie z rodzicami w zakresie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych,
8) dbanie o wygląd estetyczny i higienę pomieszczeń,
9) znajomość i przestrzeganie zasad i przepisów BHP,
10) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
11) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
12) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów, itp.
13) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
14) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
15) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
16) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.
3. Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami)
1) współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowań i rozwoju,
2) ściśle współpracuje z rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia form pracy w działaniach wychowawczo-dydaktycznych wobec dzieci,
c) włączania ich w działalność przedszkola.
4. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej:
1) roczne plany pracy,
2) miesięczne plany pracy wychowawczo-pedagogicznej,
3) karty obserwacji i ocen postępu w rozwoju dziecka,
4) dziennik zajęć.
5.Nauczyciel ma prawo do:
1) wyboru metod, form pracy oraz środków dydaktycznych zgodnie z zasadami pedagogiki
2) wprowadzania w pracy dydaktyczno wychowawczej innowacji i eksperymentów pedagogicznych w porozumieniu z radą pedagogiczną,
3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrekcji przedszkola i rady pedagogicznej oraz ze strony specjalistycznych placówek i instytucji oświatowo wychowawczych
6. Nauczyciel odpowiada materialnie za powierzony majątek.
7. Wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora.

§ 22

Szczegółowy zakres zadań pomocy nauczyciela

1. Pomoc nauczyciela w przedszkolu zobowiązana jest spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków, a w szczególności:
1) uczestniczy w zajęciach indywidualnych i zespołowych prowadzonych przez nauczyciela i pomaga w ich organizowaniu i przeprowadzaniu, itp.
2) sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie spacerów, wycieczek, imprez przedszkolnych oraz innych form zajęć,
3) spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela, głównie w zakresie higieny osobistej, karmienia i dokarmiania, ubierania i rozbierania,
4) współdziała z nauczycielem w zagospodarowaniu sali zajęć uwzględniając funkcjonalność i estetykę oraz pomaga w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych do zajęć
5) utrzymuje czystość w przydzielonych pomieszczeniach,
6) przestrzega przepisy Kodeksu Pracy oraz BHP i Ppoż.
7) troszczy się o mienie placówki, odpowiada za powierzony majątek,
8) wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora placówki wynikające z organizacji pracy.

ROZDZIAŁ V

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 23

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech lat.
2. Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które nie ukończyło trzech lat (przyjmując tolerancję od trzech do sześciu miesięcy).
3. Wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do roku, w którym ukończy ono 8 rok życia.
4. Liczba dzieci zapisanych do oddziału nie może przekroczyć liczby określonej w § 13, ust.2.
5. Podstawa zgłoszenia dziecka jest Karta zgłoszeniowa.
6. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno pedagogiczną bądź przez inną poradnię specjalistyczną.
7. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza ilość wolnych miejsc, dyrektor powołuje Komisje Kwalifikacyjną do spraw przyjęć dzieci do przedszkola.
8. Powołana komisja kwalifikacyjna składa się z:
1) dyrektora jako przewodniczącego,
2) przedstawicieli rady pedagogicznej: nauczyciela, rehabilitanta, logopedy,
3) udział w komisji kwalifikacyjnej, na wniosek dyrektora mogą brać przedstawiciele organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
9. Rodzice dzieci nie przyjętych do przedszkola mają prawo złożyć odwołanie od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej do organu prowadzącego przedszkole za pośrednictwem przedszkola.
10. Termin oraz skład komisji Kwalifikacyjnej Odwoławczej ustala organ prowadzący przedszkole.
11. Decyzja Komisji Odwoławczej jest ostateczna.
12. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) zdrowego, normalnego rozwoju fizycznego, umysłowego, moralnego i społecznego
3) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
4) indywidualnego tempa i procesu swego rozwoju,
5) rozwijania zainteresowań,
6) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
7) poszanowania jego godności osobistej,
8) poszanowania własności,
9) akceptowania takim, jakim jest,
10) opieki i ochrony.
13. Dziecko ma obowiązek:
1) przestrzegać zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, wychowawców, specjalistów oraz innych pracowników,
2) dbać o wspólne dobro oraz ład i porządek na miarę swoich możliwości.
14. W przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców (prawnych opiekunów), poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
15. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
16. Opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego do 15 września.

§ 24

1.Dyrektor może skreślić z listy wychowanków dziecko, na podstawie:
1) uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej dłużej niż 14 dni, po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów) o tej decyzji,
b) gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci z danego oddziału,
c) gdy rodzice nie przestrzegają zasad współpracy określonych w § 18.
2) pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów).

§ 25

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę. W czasie pobytu w przedszkolu za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył prowadzenie oddziału.
2. Podczas pobytu dzieci poza budynkiem zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci.
3. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstwa nieszczęśliwych wypadków.

§ 26

Rodzice
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
1) zebrania grupowe,
2) rozmowy indywidualne z osobą prowadzącą i nauczycielem,
3) zajęcia otwarte.
3. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty,
3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo lub przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przeznaczonego do przewozu samochodu dzieci,
4) terminowe uiszczanie odpłatności za dowóz dziecka w przedszkolu,
5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
6) niezwłocznie zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
4. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z planem pracy przedszkola,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
3) uzyskiwania porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych oraz sposobu udzielania dziecku pomocy,
4) przekazywania nauczycielowi oraz organowi prowadzącemu wniosków na temat pracy przedszkola,
5) przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi nadzorującemu jego pracę.
5. Procedury odwoławcze:
1) w sprawach konfliktowych bądź wymagających dodatkowych wyjaśnień rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do przekazania zapytania na piśmie do dyrektora przedszkola.
2) dyrektor przedszkola rozpatruje sprawę i podejmuje decyzję, która jest przedstawiana rodzicom.

§ 27
skreślono

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej
2. Organ prowadzący zobowiązany jest do udostępniania statutu pracownikom przedszkola, rodzicom i osobie nadzorującej pracę przedszkola.
3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
5. Przedszkole używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Zmiany Statutu mogą być dokonywane przez Radę Pedagogiczną oraz organ prowadzący.
7. skreślono.

Powyższy tekst Statutu jest tekstem ujednoliconym, przyjętym przez Radę Pedagogiczną w dniu 12 września 2014r.