Rok przedszkolny 2014/2015Cały 25 minutowy film pokazywany na zakończenie roku przedszkolnego 2014/2015 w czerwcu 2015 r.Clip rozpoczynający prezentacje pokazywaną na zakończenie roku przedszkolnego 2014/2015 w czerwcu 2015 r.

https://youtu.be/9Whh1TkpAU0
Grupa Słodziaki na występie w dniu 20 marca 2015 r.


Top model czyli coroczny pokaz mody z udziałem przedszkolaków organizowany w PZPSW 09 września 2014 – styl militarny


Rok przedszkolny 2013/2014Top model czyli coroczny pokaz mody z udziałem przedszkolaków organizowany w PZPSW – 27 maja 2014 r – styl rycerski

Harmonogram uroczystości rok szkolny 2015/2016

wrzesien napis


1. Wycieczka – Magiczne ogrody

2. Wycieczka do lasu

3. Wycieczka do Lublina na wystawę klocków lego

 

pazdziernik


1. TOP MODEL

2. Wycieczka do ZOO

3. Dzień nauczyciela

4. Wyjście do Straży Pożarnej


 

listopad

 

1. Wyjście na cmentarz

2. Wycieczka do teatru

3. Wyjście do Straży Granicznej

4. Spotkanie z pielęgniarką

 

grudzień

1. Mikołajki – wycieczka do Fikolandii

2. Warsztaty dla rodziców – ozdoby choinkowe

3. Wigilia + Jasełka

 

styczen
1. Dzień Babci i Dziadka

2. Zabawa choinkowa

3. Wycieczka do lasu + kulig

luty

1. Wyjście do Wojska

1290427656-2pr-jednostka130412-02

 

 

marzecnapis

1. Warsztaty dla rodziców – ozdoby wielkanocne

2. Powitanie wiosny – topienie Marzanny

3. Wspólne śniadanie wielkanocne

 

kwiecień marzec
1. Wyjście do biblioteki

2. Wyjście do kina HDK

maj
1. Dzień Matki

2. Wycieczka do Wioski Gotów

3. Sesja zdjęciowa z udziałem fotografa

4. Ogłoszenie konkursu : „Wakacyjne magiczne drzewko”


czerwiec

1. Dzień Dziecka

2. Dzień Rodziny

3. Ogłoszenie wyników konkursu „Wakacyjne magiczne drzewko”

4. Zakończenie roku szkolnego

14/15 – Zajęcia z rodzicami

AAC

Realizacja treści programowych, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju oraz kształtowanie świadomości zdrowotnej, dbanie o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i domu prowadzone jest z wykorzystaniem elementów różnorodnych metod:

 

Inne metody

  • Metoda Dobrego Startu – metoda służąca koordynacji wzrokowo – przestrzennej, rozwija pamięć słuchowo – wzrokową,
  • Metoda Domana – usprawnianie polegające na bodźcowaniu mózgu odpowiednimi sygnałami,
  • Metoda Kniessów – gimnastyka twórcza utaneczniona, polegająca na poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu,
  • Metoda Knillów – metoda wykorzystywana w indywidualnej lub grupowej terapii do stymulowania u dzieci świadomości istnienia własnego ciała,
  • Metoda Montessori – wczesna integracja społeczna dziecka o zaburzonym rozwoju,
  • Metoda ośrodków pracy – jest to koncepcja kształcenia koncentrująca się wokół zagadnień bliskich dziecku,
  • Metoda symultaniczno-sekwencyjna – jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej,
  • Niedyrektywna Terapia Zabawowa – metoda mobilizuje dziecko do samodzielnego podejmowania decyzji, pokonywania trudności, wpływa pozytywnie na jego rozwój emocjonalny,
  • PSC – jeden z wielu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się,
  • Zabawa paluszkowa – zabawy typu: „Idzie kominiarz…”, „Idzie rak”, „Warzyła sroczka….”, dostarczają dzieciom ogromnej radości i poczucia sprawstwa.

 …

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Nazwa przedszkola: Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” w Hrubieszowie.
2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Hrubieszowie ul. Zamojska 16a
3. Przedszkole obejmuje swoją opieką dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością sprzężoną oraz autyzmem.
4. Statut przedszkola jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność przedszkola. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne.
5. W nazwie przedszkola umieszczonej na tablicy urzędowej pomija się wyraz „specjalne”.
6. Przedszkole używa kolorowego znaku graficznego:

§ 2

1. Organem prowadzącym przedszkole jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hrubieszowie.
2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa i przepisów dotyczących szkolnictwa specjalnego, a w szczególności przez:
1) zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
2) zapewnienie dzieciom korzystnych warunków przezwyciężania trudności i osiągania pozytywnych wyników kształcenia i wychowania;
3) usprawnianie nie zaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych;
4) korygowanie nieprawidłowości rozwojowych;
5) kompensowanie braków rozwoju.

§ 4

Cele i zadania, o których mowa w § 3 są realizowane przez:
1. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacyjnej, w szczególności przez:
a) …

Niepublicznie Przedszkole ,,Mamy Siebie’’ w Hrubieszowie

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Koncepcja Pracy Przedszkola

Podstawa prawna:
Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U ,Nr 168, poz. 1324)
Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr. 56 poz, 458)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)
Statut Niepublicznego Przedszkola ,,Mamy Siebie’’

I. Wizja przedszkola
Przedszkole nastawione jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywac relacje z innymi dziećmi z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności i poznało nowe doświadczenia.
,,Dziecko ma uczyć się bawiąc i bawić się ucząc – zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka, która dominuje w wychowaniu przedszkolnym.’’

II. Misja placówki
Tworzymy zżytą rodzinę dzieci, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola. Nasze programy nauczania opierają się na wspomaganiu i inspirowaniu działania dzieci. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i sugestie związane z potrzebami dzieci. Pracownicy przedszkola systematycznie poszerzają wiedzę aby sprawniej wykonywać pracę.
Nasze działania są skoncentrowane na indywidualnym podejściu do każdego z naszych podopiecznych oraz integrowaniu dzieci. Dzieciom poświęcamy uwagę, zapewniamy odpowiednią terapię i bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu. Razem uczymy się szacunku do …

Rekrutacja

Drodzy rodziceDSCN9986

Przedszkole nie pobiera opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Podstawą do przyjęcia dziecka do przedszkola jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez  zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się zawsze na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów dziecka. Placówka edukacyjna nie może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do orzeczenia należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka.

Szczegółowych informacji na temat przedszkola można uzyskać w naszym sekretariacie. Istnieje możliwość „zwiedzenia” przedszkola przez zainteresowanych rodziców.

 …

1 2